Кызматын «Орус тил сабактары»

Колдонуучунун келишими

Аталган Келишим «Орус тил сабактары» Кызматын (мындан ары – «Кызмат») колдонуу боюнча жана кызматты Колдонуучу (мындан ары - «Колдонуучу») ортосундагы мамилени жөнгө салат.

Аталган Келишим жалпы элдик болгондуктан, Колдонуучу аны кабыл алуу аркылуу Кызматтын катышуучусу болуп калат.

Кызматта катталган аркылуу же сурам жөнөтүү аркылуу Колдонуучу аталган Келишим-офертасынын шарттарына макулдугун берет.

Келишимди кабыл алган аркылуу Колдонуучу:

Кызматтын башкармалыгы укуктуу:

Кызматтын администрациясы жоопкерчилик тартпайт:

Кызматты биринчи эки күнү акысыз пайдаланса болот, андан кийин Кызматтын баасы күнүнө 6 сом турат. Колдонуучунун эсебинен күнүнө акча алынып турат, бирок кызматты колдонуу үчүн кошумча акы төлөнбөйт.